Your Community Council

The community council is the lowest order of statutory local government. It comprises of locally elected individuals who volunteer to take an active role in their local community. Its purpose legislatively is monitor planning and licensing applications. But further it is to represent the views of the local community to County Councils and see the maintenance and development of local services is in accordance with local wishes.

Parks, footpaths bus shelters, Christmas lighting and public areas and community meeting places and cemeteries come under its aegis. Funding for its works and projects comes from local taxation by way of a precept taken from the local government tax.

Your community council has 12 members plus a paid clerk. It meets monthly through the year and attendance expected. Representatives live or work in the Faenor ward and are from Waunfawr, Comins Cock and Capel Dewi, including Loves Grove.

Whilst representation from Waunfawr is strong Comins at present has only one representative and Capel Dewi/Loves Grove none. The Chair and Council are keen that this situation is changed so that they are better able to interpret and respect the wishes of those they represent. The work is unpaid but rewarding, if you feel you are able to give time to be a local community councillor then please contact the current Chair.

 

Y cyngor cymuned yw'r drefn isaf o lywodraeth lleol statudol. Mae'n cynnwys unigolion a etholwyd yn lleol sy'n gwirfoddoli i gymryd rhan weithredol yn eu cymuned leol. Ei ddiben yn ddeddfwriaethol yw monitro ceisiadau cynllunio a thrwyddedu. Ond ymhellach mae i gynrychioli barn y gymuned leol i Gynghorau Sir a gweld cynnal a datblygu gwasanaethau lleol yn unol â dymuniadau lleol.

Daw parciau, llochesi bysiau llwybrau troed, goleuadau Nadolig ac ardaloedd cyhoeddus a mannau cyfarfod cymunedol a mynwentydd o dan ei aesteiniaid. Daw'r cyllid ar gyfer ei waith a'i brosiectau o drethiant lleol drwy braesept a gymerwyd o'r dreth llywodraeth leol.

Mae gan eich cyngor cymuned 12 aelod ynghyd â chlerc cyflogedig. Mae'n cyfarfod yn fisol drwy gydol y flwyddyn a disgwylir presenoldeb. Mae cynrychiolwyr yn byw neu'n gweithio yn ward y Faenor ac yn dod o Waunfawr, Comins Cock a Chapel Dewi, gan gynnwys Gelli Angharad.

Er bod cynrychiolaeth o Waunfawr yn rhai cryf ar hyn o bryd, dim ond un cynrychiolydd sydd ganddo a Chapel Dewi a Gelli Angharad dim un. Mae'r Cadeirydd a'r Cyngor yn awyddus i'r sefyllfa hon gael ei newid fel eu bod yn gallu dehongli a pharchu dymuniadau'r rhai y maent yn eu cynrychioli yn well. Mae'r gwaith yn ddi-dâl ond yn werth chweil, os ydych yn teimlo y gallwch roi amser i fod yn gynghorydd cymuned lleol yna cysylltwch â'r Cadeirydd presennol.

Mae'r daflen wybodaeth a ddosbarthwyd o amgylch pob cartref yn yr ardal yn 2013 yn rhoi mwy o wybodaeth. Cliciwch ar y llun isod i weld y ddogfen.


The information sheet distributed around all homes in the area in 2013 gives more information. Please click on the picture below to view the document.

Faenor-Info-leaflet-2013-English

Planning

We are not the local planning authority but are asked for our opinion on every application in our area. Faenor Council considers each planning application within its area on an individual basis and makes recommendations to Ceredigion County Council after discussion at its monthly meetings. For details of the Local Development Plan and to submit an application, visit the Ceredigion County Council.

 

Cynllunio

Nid ni yw'r awdurdod cynllunio lleol ond gofynnir i ni am ein barn ar bob cais yn ein hardal. Mae Cyngor y Faenor yn ystyried pob cais cynllunio o fewn ei ardal ar sail unigol ac yn gwneud argymhellion i Gyngor Sir Ceredigion ar ôl trafod yn ei gyfarfodydd misol. Am fanylion y Cynllun Datblygu Lleol ac i gyflwyno cais, ewch i Gyngor Sir Ceredigion.